Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /customers/4/2/3/mejuicepress.com/httpd.www/wp-content/plugins/mailchimp-subscribe-sm/admin/classes/admin.php on line 542

Me juice คือ น้ำผัก ผสมผลไม้สด 100%   คั้นด้วยระบบเครื่องจักร ที่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา  ไม่ก่อให้เกิดความร้อนในกระบวนการผลิต  (Cold Press)  ใช้แรงบีบจากระบบไฮดรอลิค ในการคั้นน้ำออกมาจากผักผลไม้  เราเลือกที่จะไม่ใช้กระบวนการพาสเจอร์ไรซ์  เพื่อรักษาเอนไซม์ที่มีชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายที่แข็งแรง  

MeJuice ไม่ผสมน้ำ หรือ น้ำตาล เราเลือกใช้ผักและผลไม้ออแกนิคให้มากที่สุดเท่าที่จะหาได้